Privacybeleid

1. Inleiding
Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek te Oldeberkoop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met die gegevens gaan wij zorgvuldig om. In deze verklaring vindt u informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerken van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens:
Dit zijn gegevens die, direct of indirect, iets over u zeggen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke.
Verwerken:
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van persoonsgegevens.

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek organiseert concerten. In dat kader contracteren wij musici en verkopen wij entreekaarten en abonnementen aan concertbezoekers. Wij versturen op verzoek ook nieuwsbrieven.
Wij verwerken persoonsgegevens van:
– musici die bij ons optreden of hebben opgetreden;
– personen die entreekaarten voor onze concerten bestellen of hebben besteld;
– personen die abonnementen op onze concerten bestellen of hebben besteld;
– personen die op verzoek onze nieuwsbrieven ontvangen;
– andere personen met wie wij een zakelijke relatie hebben of hebben gehad.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– namen;
– adressen;
– telefoonnummers;
– e-mailadressen;
– foto’s.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens of andere gegevens via onze website. Er worden geen cookies geplaatst op apparaten (computer, tablet, smartphone et cetera) van degenen die onze website bezoeken. Er worden ook geen vergelijkbare technieken gebruikt.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en met welk doel?
Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen hebben wij persoonsgegevens van u nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
Persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen registreren jegens wie wij rechten en verplichtingen hebben. Dit betreft met name het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met:
– concertbezoekers die bij ons entreekaarten of abonnementen bestellen;
– musici die bij ons optreden;
– andere personen met wie wij een zakelijke relatie hebben.
Grondslagen
Meestal verwerken wij de gegevens op grond van wettelijke verplichtingen: Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek is een administratieplichtige en een voor de heffing van omzetbelasting belastingplichtige rechtspersoon. Wij verwerken persoonsgegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten of omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben.

B. Voor promotie- en marketingdoeleinden
Ter promotie en vermarkting van onze concerten en ter vergroting van onze naamsbekendheid verzenden wij nieuwsbrieven en publiceren wij namen en foto’s van musici die bij ons hebben opgetreden.
Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of omdat ons daarvoor toestemming is verleend. Wij zijn van mening dat belangen van de musici die bij ons hebben opgetreden niet worden geschaad door publicatie van hun namen en foto’s.

6. Wat zijn de gevolgen als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt?
Wij moeten weten met wie we een overeenkomst aangaan. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan en zullen door ons geen persoonsgegevens van u worden verwerkt.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Automatische besluiten zijn beslissingen die gemaakt worden door computers. Wij nemen geen automatische besluiten.

8. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek hebben alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Gegevens die wij op grond van wettelijke verplichtingen verwerken moeten door ons zeven jaren worden bewaard. Gegevens die wij gebruiken bij verzending van nieuwsbrieven worden verwijderd zodra u te kennen geeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. De op onze website gepubliceerde gegevens van musici die bij ons hebben opgetreden worden in beginsel niet verwijderd.

10. Worden uw persoonsgegevens aan anderen doorgegeven?
Uw persoonsgegevens worden alleen aan anderen doorgegeven als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten.

11. Welke rechten heeft u?
A. Recht op informatie
Met deze privacyverklaring informeren we u over wat we doen met uw gegevens.
B. Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen de gegevens te wijzigen of aan te vullen.
C. Recht op gegevenswissing
U kunt ons vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Uw belang moet dan wel zwaarder wegen dan ons belang om de gegevens te verwerken. Gegevens die op grond van een wettelijke verplichting door ons moeten worden bewaard kunnen niet op verzoek worden gewist.
D. Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken.
E. Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan een andere partij.
F. Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens
Als we uw gegevens verwerken omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben kunt u daar gemotiveerd bezwaar tegen maken. Als uw belang zwaarder weegt dan ons belang staken we de verwerking. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.
G. Recht van bezwaar tegen toezending van nieuwsbrieven
U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor toezending van nieuwsbrieven. Wij zorgen er dan voor dat de toezending wordt gestaakt.

U kunt gebruikmaken van de bovengenoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen.

12. Vragen of klachten over verwerking van persoonsgegevens?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris van Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek. Voor klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Onze contactgegevens
Postadres: Stichting Muziek op Stapel, Bekhof 1, 8421 DD Oldeberkoop
Telefoonnummer: (0516) 42 66 04
E-mailadres: muziekopstapel@gmail.com
Handelsregister KvK: 01111100

Scroll naar boven